Vedtægter:

LOVE FOR ELEVFORENINGEN FOR TESTRUP HØJSKOLE

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er "Elevforeningen for Testrup Højskole".

§ 2 Foreningens hovedformål
Foreningens hovedformål er:
a) At fastholde kontakten mellem Testrup Højskole og dens tidligere elever. Dette søges især opnået ved afholdelse af årligt elevmøde på skolen, og ved udgivelse af et årsskrift til medlemmerne.
b) Gennem oprettelsen af en fond at støtte mindre bemidlede elever til kursusophold på skolen.
c) At fastholde interessen for Testrup Højskoles Bygge- og Støttefond, hvis midler anvendes ved byggerier og fornyelser. 


§ 3 Medlemmer

Som aktivt medlem kan alle tidligere elever fra et af Testrup Højskoles forårs- eller efterårskurser optages. Yderligere kan alle andre med interesse for gerningen på Testrup Højskole optages som passive medlemmer. Optagelse sker ved betaling af kontingent. Det årlige kontingent fastsættes af elevforeningens bestyrelse.

§ 4 Elevmøde

Elevmødet afholdes en gang om året og bekendtgøres i årsskriftet. Planlægningen og afholdelsen af elevmødet forestås af skolens medarbejdere i samarbejde med elevforeningens bestyrelse. Alle tidligere elever på Testrup Højskole er velkomne på elevmødet, uanset om de er medlem af elevforeningen eller ej.

§ 5 Årsskrift

Årsskriftet udgives for foreningens regning. Skolens forstander er ansvarshavende redaktør, og kan efter eget ønske inddrage medlemmer af elevforeningen i redaktionsarbejdet. Årsskriftet udsendes i december måned.

§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året på elevmødet af de mødte medlemmer.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte aktive medlemmer. Forslag til ændring af lovene samt punkter til optagelse på dagsordenen skal indsendes til foreningens forperson senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til opstilling af kandidater til valg til foreningens bestyrelse kan dog indgives under selve generalforsamlingen.

Stk. 2

Generalforsamlingen nedsætter et stemmeudvalg på 3-5 personer bestående af en lærer på Testrup Højskole, et medlem af Elevforeningen for Testrup Højskoles bestyrelse, som ikke er på valg og 1-3 stemmeberettigede generalforsamlingsdeltagere, som hverken må være lærere på skolen eller medlemmer af foreningens bestyrelse. Stemmeudvalget står for optælling og opgørelse af valg til bestyrelsen, jf. § 7, stk. 5 og bistår dirigenten ved stemmeoptælling, hvor vedkommende måtte finde dette nødvendigt.

Stk. 3

Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent ved repræsentant for bestyrelsen.
Valg af referent, nedsættelse af stemmeudvalg
Forpersonens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Valg af bestyrelse.
Diverse indkomne forslag.
Eventuelt. 


Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen træffer
beslutning herom. Endvidere kan en tredjedel af de bogførte aktive medlemmer pålægge bestyrelsen at afholde ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst 14 dage før dennes afholdelse.


§ 7 Fremgangsmåde ved valg af bestyrelse

Ved fredsvalg vælges kandidaterne ved generalforsamlingens godkendelse (akklamation).
Ved kampvalg foregår valget efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2

Valget foregår som skriftlig afstemning. Bestyrelsen sørger for at skaffe, indrette og udlevere stemmesedler. Generalforsamlingen kan beslutte, at denne opgave i stedet skal udføres af stemmeudvalget.

Stk. 3

Afstemningen foregår ved, at den stemmeberettigede på sin stemmeseddel tilkendegiver,
hvem vedkommende vil stemme på. Der kan stemmes på en plus halvdelen af det antal personer, der skal vælges. Halve tal rundes ned til nærmeste hele.

Stk. 4

Kandidaterne opnår valg til bestyrelsen efter deres indbyrdes stemmetal, således at den
kandidat, som har fået flere stemmer går forud for den, der har fået færre, til der ikke er flere bestyrelsesposter at fordele. Er der stemmelighed om den sidste bestyrelsespost, afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 5

Stemmeudvalget tæller stemmerne, opgør valget og offentliggør hvem, der er blevet valgt. Individuelle stemmetal gives kun efter forespørgsel.

§ 8 Bestyrelsens sammensætning og konstitution

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, af hvilke 8 vælges blandt de aktive medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 4 og 4. Desuden udpeges 1 lærer på Testrup Højskole af dennes lærerkollegium. Genvalg kan finde sted. Den til enhver tid siddende forstander deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig med forperson, næstforperson, kasserer og sekretær og vælger 2 revisorer. Konstituering sker på første møde efter generalforsamlingen.

§ 9 Valg til Testrup Højskoles bestyrelse

Elevforeningen vælger ved urafstemning 4 medlemmer til Den selvejende institution Testrup Højskoles bestyrelse. Dette valg foregår efter nærmere fastsatte regler, nedfældet i vedtægterne for Testrup Højskole. Kandidatopstilling sker på elevforeningens ordinære generalforsamling.

§ 10 Ændring af foreningens love

Forslag til ændring af lovene skal fremsættes skriftligt og kan af generalforsamlingen vedtages, når to tredjedele (dog mindst 30) af de fremmødte aktive medlemmer stemmer derfor.

Stk. 2

Dette gælder dog ikke for dette stk. samt § 12 om foreningens ophævelse, der kun kan ændres efter de i § 12 beskrevne vilkår for vedtagelse af forslag om foreningens ophævelse.

§ 11 Regnskabsåret
Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.

§ 12 Foreningens ophævelse
Forslag om foreningens ophævelse kan kun vedtages på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor mindst tre fjerdedele af de fremmødte aktive medlemmer stemmer derfor på den første generalforsamling, og over halvdelen af de fremmødte aktiver medlemmer derfor på den anden generalforsamling. Ved foreningens ophør tilfalder dens formue og eventuelle andre midler Testrup Højskole.

Godkendt på generalforsamlingen den 7. august 1999.
Ændret på generalforsamlingen den 6. august 2011.
Ændret på generalforsamlingen den 4. august 2018.
Ændret på generalforsamlingen den 6. august 2022
Underskrevet: 
 Dagmar Aller Jónasdóttir, forperson - Nils Holm, næstforperson
Nikolas Balslev, kasserer - Helena Bejlegaard Andersen, sekretær
Björk Mo van Dijk, bestymedlem - Johannes Brandstrup, bestymedlem
Caroline Holsteen Jessen, bestymedlem, Sebastian Børsting, bestymedlem
Thorbjørn Krogshede, lærer ved Testrup Højskole

Vedtægtsdokument
Copyright 2021
Kontakt os <3
besty@testrupelev.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram