Vedtægter:

LOVE FOR ELEVFORENINGEN FOR TESTRUP HØJSKOLE

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er "Elevforeningen for Testrup Højskole".

§ 2 Foreningens hovedformål Foreningens hovedformål er:
a) At fastholde kontakten mellem Testrup Højskole og dens tidligere elever. Dette
søges især opnået ved afholdelse af årligt elevmøde på skolen, og ved udgivelse
af et årsskrift til medlemmerne.
b) Gennem oprettelsen af en fond at støtte mindre bemidlede elever til kursusophold
på skolen.
c) At fastholde interessen for Testrup Højskoles Bygge- og Støttefond, hvis midler
anvendes ved byggerier og fornyelser.

§ 3 Medlemmer
Som aktivt medlem kan alle tidligere elever fra et af Testrup Højskoles forårs- eller
efterårskurser optages. Yderligere kan alle andre med interesse for gerningen på Testrup
Højskole optages som passive medlemmer. Optagelse sker ved betaling af kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes af elevforeningens bestyrelse.

§ 4 Elevmøde
Elevmødet afholdes en gang om året og bekendtgøres i årsskriftet. Planlægningen og
afholdelsen af elevmødet forestås af skolens medarbejdere i samarbejde med
elevforeningens bestyrelse. Alle tidligere elever på Testrup Højskole er velkomne på
elevmødet, uanset om de er medlem af elevforeningen eller ej.

§ 5 Årsskrift
Årsskriftet udgives for foreningens regning. Skolens forstander er ansvarshavende
redaktør, og kan efter eget ønske inddrage medlemmer af elevforeningen i
redaktionsarbejdet. Årsskriftet udsendes i december måned.

§ 6 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året på elevmødet af de mødte
medlemmer.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte aktive medlemmer. Forslag til
ændring af lovene samt punkter til optagelse på dagsordenen skal indsendes til
foreningens forperson senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til opstilling af
kandidater til valg til foreningens bestyrelse kan dog indgives under selve
generalforsamlingen.

Stk. 2
Generalforsamlingen nedsætter et stemmeudvalg på 3-5 personer bestående af en lærer
på Testrup Højskole, et medlem af Elevforeningen for Testrup Højskoles bestyrelse, som
ikke er på valg og 1-3 stemmeberettigede generalforsamlingsdeltagere, som hverken må
være lærere på skolen eller medlemmer af foreningens bestyrelse. Stemmeudvalget står
for optælling og opgørelse af valg til bestyrelsen, jf. § 7, stk. 5 og bistår dirigenten ved
stemmeoptælling, hvor han eller hun måtte finde dette nødvendigt.

Stk. 3
Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
a) Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent ved repræsentant for
bestyrelsen.
b) Valg af referent, nedsættelse af stemmeudvalg
c) Forpersonens beretning.
d) Aflæggelse af regnskab.
e) Valg af bestyrelse.
f) Diverse indkomne forslag.
g) Eventuelt.

Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen træffer
beslutning herom. Endvidere kan en tredjedel af de bogførte aktive medlemmer pålægge
bestyrelsen at afholde ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst 14 dage før dennes
afholdelse.

§ 7 Fremgangsmåde ved valg af bestyrelse
Ved fredsvalg vælges kandidaterne ved generalforsamlingens godkendelse
(akklamation). Ved kampvalg foregår valget efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2
Valget foregår som skriftlig afstemning. Bestyrelsen sørger for at skaffe, indrette og
udlevere stemmesedler. Generalforsamlingen kan beslutte, at denne opgave i stedet skal
udføres af stemmeudvalget.

Stk. 3
Afstemningen foregår ved, at den stemmeberettigede på sin stemmeseddel tilkendegiver,
hvem han eller hun vil stemme på. Der kan stemmes på en plus halvdelen af det antal
personer, der skal vælges. Halve tal rundes ned til nærmeste hele.

Stk. 4
Kandidaterne opnår valg til bestyrelsen efter deres indbyrdes stemmetal, således at den
2. kandidat, som har fået flere stemmer går forud for den, der har fået færre, til der ikke er
flere bestyrelsesposter at fordele. Er der stemmelighed om den sidste bestyrelsespost,
afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 5
Stemmeudvalget tæller stemmerne, opgør valget og offentliggør hvem, der er blevet
valgt. Individuelle stemmetal gives kun efter forespørgsel.

§ 8 Bestyrelsens sammensætning og konstitution
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, af hvilke 8 vælges blandt de aktive medlemmer.
Disse vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 4 og 4. Desuden udpeges 1 lærer på
Testrup Højskole af dennes lærerkollegium. Genvalg kan finde sted. Den til enhver tid
siddende forstander deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med forperson, næstforperson, kasserer og sekretær og
vælger 2 revisorer. Konstituering sker på første møde efter generalforsamlingen.

§ 9 Valg til Testrup Højskoles bestyrelse
Elevforeningen vælger ved urafstemning 4 medlemmer til Den selvejende institution
Testrup Højskoles bestyrelse. Dette valg foregår efter nærmere fastsatte regler, nedfældet
i vedtægterne for Testrup Højskole. Kandidatopstilling sker på elevforeningens ordinære
generalforsamling.

§ 10 Ændring af foreningens love
Forslag til ændring af lovene skal fremsættes skriftligt og kan af generalforsamlingen
vedtages, når to tredjedele (dog mindst 30) af de fremmødte aktive medlemmer stemmer
derfor.

Stk. 2
Dette gælder dog ikke for dette stk. samt § 12 om foreningens ophævelse, der kun kan
ændres efter de i § 12 beskrevne vilkår for vedtagelse af forslag om foreningens
ophævelse.

§ 11 Regnskabsåret
Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.

§ 12 Foreningens ophævelse
Forslag om foreningens ophævelse kan kun vedtages på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor mindst tre fjerdedele af de fremmødte aktive medlemmer
stemmer derfor på den første generalforsamling, og over halvdelen af de fremmødte
aktiver medlemmer derfor på den anden generalforsamling. Ved foreningens ophør
tilfalder dens formue og eventuelle andre midler Testrup Højskole.

Godkendt på generalforsamlingen den 7. august 1999.
Ændret på generalforsamlingen den 6. august 2011.
Ændret på generalforsamlingen den 4. august 2018.
Underskrevet:
Thomas Kaufmanas, forperson - Eske Touborg Matthiesen, næstforperson -
Dagmar Jónasdóttir, kasserer - Andreas Gjerløv, sekretær.
Andrea Ohrt, bestymedlem - Asta Ingemann Jensen, bestymedlem -
Ida Selvejer Faaborg, bestymedlem - Hans Kappel skau, bestymedlem
Morten Grimstrup, lærer ved Testrup Højskole.
Vedtægtsdokument
Copyright 2021
Kontakt os <3
besty@testrupelev.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram