Fonden

Elevforeningen har en fond, der støtter skolen og dens elever. Fondens regnskaber findes i arkivet.
Fundats:
Fundats for Testrup Højskoles Elevforenings Fond

§ 1
Fondens navn er ”Testrup Højskoles Elevforenings Fond”. Fondens hjemsted er Århus Kommune.

§2
Fondens formål er at yde bidrag til undervisningsformål for Testrup Højskole og at yde støtte til
skolens indretning, herunder også til kunstnerisk udsmykning, at støtte elevforeningens eget
arbejde og at støtte ubemidlede elevers ophold på Testrup Højskole.

§3
Fondens formue består af en grundkapital og en rådighedskapital.
Fondens grundkapital er:
A. Det beløb på kr. 79.358,82, der er overdraget fonden – med fradrag af evt. gaveafgift
– fra Ingrid Kaae, Testrupvej 123, 8320 Mårslet
B. Fondens eksisterende kapital kr. 20.426.07
C. Hvad der senere måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, for så vidt det bestemmes af
giver eller arvelader, at de pågældende beløb skal henlægges til grundkapitalen.
D. Halvårlige afdrag på fire pantebreve i ejendommen matr. nr. 1 ed og 1 fr
Lyngsbækgaard hovedgaard, Dråby
E. Sådanne beløb, som bestyrelsen bestemmer, skal henlægges til fondens grundkapital.
Fondens grundkapital skal stedse forblive urørlig, jfr. dog de i § 9 indeholdte
bestemmelser.
F. Højst 25% af fondens indtægter kan henlægges til grundkapitalen
Fondens øvrige kapital er fondens rådighedskapital

§4
Fondens indtægter, som således skal henhøre under rådighedskapitalen, består af:
A. Rente og udbytte af fondens kapital samt andre løbende ydelser, som tilfalder fonden.
B. Sådanne beløb, der ved arv eller gave tilfalder fonden i løbet af et regnskabsår, og
som ikke allerede efter givers eller arveladers bestemmelser skal tillægges
grundkapitalen.

§5
Fondens midler skal være bindende udskilt fra stifternes og andre bidragyderes formue, således at
fondens formue og dennes afkast ikke kan tilbageføres til stifterne, bidragydere, disses
ægtefælles/samlevere samt de hos de nævnte personer hjemmehørende børn under 18 år.
Tilbageførsel til de ovennævnte personer må heller ikke finde sted ved låneoptagelse, herunder mod
pant i fast ejendom.

§6
Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes med rimelig
hensyntagen til værdiernes bevarelse.
Fondens midler skal anbringes i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler for
anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse eller tilsyn.
Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.
Fonden ledes af den til enhver tid værende bestyrelse for Elevforeningen for Testrup Højskole.

§7
Formanden for bestyrelsen for Elevforeningen for Testrup Højskole fungerer som formand.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

§8
Over fondens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab.
Regnskabsåret er fra 1/7 – 30/6. Første regnskabsår løber fra 1/7 1982 til 30/6 1983.

§9
Uanset bestemmelsen i § 3 skal bestyrelsen være berettiget til, når der er forløbet mere end 10 år
fra fondens stiftelse, at anvende et beløb af fondens grundkapital, men kun når bestyrelsens
beslutning er eenstemmig og kun i særlige tilfælde, som f.eks. når der foreligger formål, som
bestyrelsen mener rigtigst at støtte med så store tilskud, at disse ikke kan udredes af fondens
rådighedskapital, og når tildelingen skønnes at være en velfærdssag til opfyldelse af de i § 2
angivne formål.

§10
Komunalbestyrelsen i Århus Kommune skal udøve tilsyn med fonden og fondens regnskaber skal
aflægges til komunalbestyrelsen og skal revideres af en person udpeget af komunalbestyrelsen.
Komunalbestyrelsen i Århus Kommune er decisionsmyndighed.

§11
Såfremt forholdene skulle gøre det ønskeligt, at foretage ændringer i eller tilføjelser til denne
fundats, skal dette alene kunne ske mod, at fondens midler alene anvendes til lignende formål som
omtalt i nærværende fundats § 2.
Ændringer i fundatsen kan dog kun foretages, når ændringerne er tiltrådt af tilsynsmyndigheden.

§12
Fondens ophør kan vedtages ved en urafstemning blandt elevforeningens medlemmer.

§13
I tilfælde af fondens ophør skal kommunalbestyrelsen i Århus Kommune tage stilling til, hvorledes
der skal forholdes med fondens midler.
Midlerne må dog i alle tilfælde kun anvendes til et lignende formål som angivet i nærværende
fundats § 2.

Testrup, den 18/2 1985
Ingrid Kaae, Esther Nielsen, Peter Koustrup, Sven Thorgaard,
Karen Blicher, Anne-Mette F. Helbo, Hans Jacobsen, Knud Jørgensen,
Anne Mette Borup Jensen
Copyright 2021
Kontakt os <3
besty@testrupelev.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram